Partnerzy

ECAM-EPMI (Koordynator projektu)

ECAM-EPMI jest Wyższą Szkołą Inżynierii Ogólnej utworzoną przez cztery główne grupy przemysłowe: EDF, Philips, PSA i Schneider.

Naszym głównym celem jest stworzenie inżynierów operacyjnych o najwyższych kwalifikacjach naukowych i menedżerskich.

Oferujemy kursy stworzone z myślą o potrzebach branży, dzięki naszej silnej tradycji współpracy.

ECAM-EPMI, członek prestiżowego „Conférence des Grandes Ecoles”, posiada uprawnienia do nadawania stopni inżynierskich na poziomie magistra.

ECAM-EPMI jest częścią sieci ECAM, która zrzesza cztery szkoły inżynierskie obejmujące duży obszar geograficzny zarówno we Francji jak i za granicą. Grupa liczy ponad 2,500 studentów, 6,000 inżynierów pracujących we Francji i za granicą, 380 wykładowców w tym 120 stałych profesorów oraz 15 laboratoriów dydaktycznych i badawczych.

Szkoła jest również członkiem FESIC (Fédération d’écoles supérieures d’ingénieurs et de cadres), która obejmuje 28 członków zarządu i inżynierii Grandes Ecoles.  Dziś stanowi ona największą sieć prywatnych francuskich szkół wyższych.

Szkoły FESIC cieszą się uznaniem ze względu na wysokie standardy w zakresie doskonałości akademickiej, międzynarodowego programu nauczania, rozwoju badań naukowych oraz współpracy z przedsiębiorstwami i różnymi instytucjami szkolnictwa wyższego.

Naszym celem jest wsparcie studentów w realizacji ich marzeń, rozwoju, osiągnięciu potencjału i pełnej asertywności poprzez promowanie ich indywidualności i odkrywanie ich talentów.

Nie tylko szkolimy inżynierów: szkolimy mężczyzn i kobiety z ogromnym potencjałem, którzy są wysoko cenieni przez firmy za umiejętności zarówno interpersonalne jak i zawodowe.

ECAM-EPMI to coś więcej niż ukończona szkoła inżynierska; jest to duża rodzina, której umiejętności każdej osoby przyczyniają się do sukcesu wszystkich.

Strona internetowa: www.ecam-epmi.fr/en/about-ecam-epmi


ASSERTED KNOWLEDGE

Asserted Knowledge (AKNOW) to firma doradztwa technicznego i agencja zatrudnienia, która zapewnia firmom wysoko wykwalifikowane usługi ICT i personel. Tym, co odróżnia AKNOW od innych firm konsultingowych, jest podejście do analizy biznesowej, które opiera się na wykorzystaniu tzw. Business Process Modeling Notation (BPMN).

Pracownicy AKNOW mają wieloletnie doświadczenie handlowe, pochodzące ze wspierania dużych, wielonarodowych integratorów ICT oraz duże doświadczenie w koordynowaniu projektami finansowanymi ze środków publicznych UE, w tym programu ramowego 6, 7 i Life Long Programme. Obecne działania AKNOW koncentrują się na szkoleniach z wykorzystaniem innowacyjnych metodologii na cele e-learningu, spersonalizowanego podejścia do szkoleń, zapewniania ukierunkowanych szkoleń w zakresie zrównoważonego rozwoju dla MŚP oraz metodologii upowszechniania i zapewniania jakości oraz narzędzi dostarczających wysokie wskaźniki jakości oraz najlepsze praktyki/programy uczenia się.

Strona internetowa: www.asserted.eu


DANMAR COMPUTERS

Danmar Computers Sp.z o.o. jest prywatną firmą założoną w 2000r. działającą w obszarze Technologii Informacyjnych, oferującą szkolenia zawodowe w tym zakresie. Danmar Computers posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu nowoczesnych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, wykorzystywanych główne w celach edukacyjnych. Pracownicy firmy mają doświadczenie w pracy nad projektami europejskimi, w tym w prowadzeniu badań i opracowywaniu materiałów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb użytkowników. Danmar Computers uczestniczył w realizacji ponad 90 projektów w ramach programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress i obecnie realizuje głównie projekty Erasmus+.

Poza rolą partnera technicznego, w wielu projektach firma Danmar Computers odpowiedzialna była za opracowanie i koordynowanie strategią upowszechniania. Firma jest autorem i dostawcą systemu do zarządzania projektami europejskimi AdminProject (adminproject.eu), często używanym w projektach. Działalność firmy oparta jest na dobrze ugruntowanej sieci współpracy z podmiotami krajowymi, w tym organizacjami szkoleniowo-doradczymi, szkołami, uniwersytetami, instytucjami publicznymi oraz firmami z sektora prywatnego, a także zagranicznymi – partnerami z różnych krajów UE. Misją Danmar Computers jest promocja uczenia się przez całe życie i zapewnienie każdemu równego dostępu do edukacji za pomocą nowoczesnych technologii.

Strona internetowa: www.danmar-computers.com.pl/en


HEARTHANDS SOLUTIONS

HeartHands Solutions jest bardzo dynamiczną firmą konsultingową, oferującą szeroki zakres usług wypełniających lukę pomiędzy komercyjnymi i publicznymi /UE ekosystemami finansowania. Zakres świadczenia usług HeartHands obejmuje rozwój biznesu i pozyskiwanie środków publicznych, a także realizację projektów na zamówienie, szkolenia oraz transfer technologii. Wszystkie usługi oferowane są z naciskiem na wysoką jakość wyników, co odróżnia HeartHands od większości firm konsultingowych, które dystansują się od wdrożeń technicznych, narażając swoich klientów na ryzyko.

HeartHands jest zawsze gotowy do podzielenia się ze swoimi klientami lub partnerami każdym ryzykiem, które wiąże się z realizacją wspólnej wizji.

Obecne działania HeartHands skoncentrowane są na:

  • E&M Learning: Szkolenie poprzez innowacyjne metodologie uczenia się.
  • Indywidualne szkolenia: Spersonalizowane podejścia do szkoleń wykorzystujące wydawanie opinii, analizę nastrojów oraz technologie rzeczywistości rozszerzonej.
  • Nieformalne uczenie się: Nauka poprzez tworzenie dynamicznych społeczności internetowych w celu wzmocnienia procesu społecznego uczenia się łącząc chęci do uczenia się z pasją do nauczania.
  • Rozpowszechnianie wiedzy: Rozwój i stosowanie zintegrowanego procesu komunikacji strategicznej wspieranego przez ukierunkowane działania w trybie online i offline.
  • Poważne gry: Promocja poważnych gier w uczeniu się przez całe życie poprzez ich wykorzystanie do rozwoju kluczowych kompetencji.
  • Eksploatacja poprzez projektowanie: Zrównoważone rezultaty projektu poprzez wprowadzenie wymogów dotyczących zrównoważonego rozwoju na wczesnych etapach projektowania i eksploatacji, wynikających z ukierunkowania na możliwości publiczne i komercyjne, w całym okresie trwania projektu.
  • Ciągłe doskonalenie: Metodologie i narzędzia zapewniania jakości koncentrujące się na ukierunkowanych wskaźnikach jakości i dobrych praktykach/programach h edukacyjnych.

HeartHands w swoich strukturach zatrudnia 5 doświadczonych doradców.

Strona internetowa: www.hearthands-solutions.eu


PROJETO SCHOLE LDA

Scholé to innowacyjna szkoła z siedzibą w Portugali. Szkoła stosuje tzw. potrójną pedagogikę H: H-HEAD, HEART AND HANDS (głowa, serce i ręce) i dąży do tego, aby stać się lepszą szkołą z korzyścią dla świata.

Scholé stosuje metodologię uczenia się opartą na projektach, wspieraną przez eksperymentalne uczenie się poprzez doświadczenie, myślenie projektowe i podejście do uczenia się poprzez zabawę. Każdy projekt jest zgodny z oficjalnym krajowym programem nauczania, ale wykracza daleko poza ten cel wyznaczając uczniom drogę do rozwoju osobistego i naukowego, zawsze zapewniając wysoki wpływ na społeczności lokalne i globalne.

Zdolność by marzyć oraz do projektowania idealnego profilu, który reprezentowałby ucznia ze Scholé nie może, ani nie mógłby przezwyciężyć nieprzewidywalności, którą naturalnie powoduje potencjał wzrostu w zglobalizowanym świecie. Zasady, postawy i wartości, które dostarczamy swoim uczniom, są kluczowe w procesie wzrostu, ale przestrzeń, doświadczenie i relacje z pewnością będą dyktować ich możliwości i cele.

Każde dziecko rozwija w sobie zmysł działania: bycia kimkolwiek chce, zaczynając od wspólnej chęci wniesienia wkładu w świat.

W 2019 roku Scholé otrzymało wyróżnienie Szkoły Ashoka Changemaker, czyli szkoły, w której uczniowie mają wpływ na zmiany.

Strona internetowa: www.schole.pt


ARC METROPOLITAN SCHOOL

Szkoła ARC METROPOLITAN SCHOOL (ARC) to przestrzeń społecznościowa, która zobowiązuje się do oferowania swoim uczniom harmonijnego, przyjaznego i wspierającego środowiska modelu uczenia się, dążąc do zapewnienia równych szans i akceptowania wielokulturowości. Jednocześnie, dzięki trans dyscyplinarnemu podejściu do procesu nauczania-uczenia się, szkoła ta promuje zachowanie i utrwalanie narodowych wartości i tradycji, w imię zasad europejskich ram kultury.

Prywatna szkoła dla uczniów (6-14 lat), jaką jest ARC, znajduje się w Bukareszcie, co umożliwia dobrą platformę do współpracy z instytucjami edukacyjnymi. Uczniowie szkoły są szczególnie zmotywowani do zdobycia naukowego podejścia do skomplikowanych kontekstów i studium przypadku, które mogą obejmować zróżnicowane umiejętności, takie jak rozwiązywanie problemów, uczenie się oparte na projektach i naukę opartą na odkrywaniu.

Celem ARC jest zachęcenie swoich uczniów do samodzielności, dociekania, uczenia się przez całe życie, przyjęcia postawy odpowiedzialnych obywateli, zaangażowanych w zmiany społeczne, sztukę, naukę i miłośników ludzi, świadomych swoich umiejętności oraz zdolności do ich wykorzystywania w rozwiązywaniu skomplikowanych sytuacji, którym będą musieli stawić czoła.

Ważnym celem szkoły jest rozwijanie umiejętności STEAM w procesie uczenia się i wzmacnianie wiedzy uczniów, promując jednocześnie bardziej dogłębne i zaawansowane nauczanie z zakresu technologii komputerowej, nauk przyrodniczych i języków obcych, w celu zapewnienia uczniom właściwej i stałej edukacji. Nauczanie przedmiotów jest uzupełniane projektami i działaniami mającymi na celu wzbogacenie osobowości uczniów, a także rozwój ich wymiaru kulturowego, obywatelskiego i ludzkiego.

Szkoła specjalizuje się w pięciu różnych obszarach: Nauki Technologiczne, Nauki Środowiskowe, Anglistyka i Kulturoznawstwo, Nauki Społeczne oraz Sport. Posiada dwie różne specjalizacje – technologię cyfrową i multimedia. Technologia cyfrowa opiera się głównie na kursach robotyki, które są bardzo popularne wśród uczniów. Istnieją grupy robotyki dla wszystkich grup wiekowych w szkole – od pierwszego roku nauczania.

Uczniowie szkoły realizują lokalne, krajowe i międzynarodowe projekty poprzez efektywną pracę zespołową i mają doświadczenie uczestniczenia w wielu konkursach tematycznych (Olimpiada z Chemii, Matematyki i Fizyki). Nauczyciele szkoły współpracują ze specjalistami ds. sztuki, nauki i technologii, przedsiębiorcami oraz promotorami projektów społecznych, wykorzystując swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie orientacji strategicznej i różnych projektów szkolnych.

Szkoła ARC wdraża innowacyjne programy dydaktyczne skoncentrowane na uczeniu się przez działanie, skierowane także do uczniów o specjalnych potrzebach, alternatywa dla tradycyjnych lekcji, które mogą być trudne dla poszczególnych uczniów. Nauka odbywa się w innowacyjnych laboratoriach, gdzie uczniowie mają możliwość uczenia się, wdrażania i konstruowania innowacyjnych prototypów, tworzenia oprogramowania, a także są zaangażowani w projektowanie i budowę nowych przedmiotów.

Strona internetowa: www.scoala-arc.ro